Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์ ซับไทย ตอนที่ 1-12

12 ธันวาคม 2564

Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์ ซับไทย

Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์ ซับไทย ในยุคปัจจุบัน คนจำนวนเล็กน้อยที่เรียกว่า “ความสามารถพิเศษ” มีทักษะและพลังที่มนุษย์ธรรมดาไม่มี องค์กรปกครองตนเองอย่าง Deviant Control Office จะคอยตรวจสอบความสามารถพิเศษเหล่านี้ แม้ว่าบางคนต้องการจะรักษาความสงบเรียบร้อย แต่บางคนก็ต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถของตนและได้รับอำนาจมากขึ้นในโลกนี้

Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์ ซับไทย ตอนที่ 1

Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์ ซับไทย ตอนที่ 2

Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์ ซับไทย ตอนที่ 3

Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์ ซับไทย ตอนที่ 4

Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์ ซับไทย ตอนที่ 5

Lie Huo Jiao Chou เพลิงเดือดปราบทุกข์ ซับไทย ตอนที่ 6