Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1-13 ซับไทย จบแล้ว

28 กุมภาพันธ์ 2564

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล

เรื่องย่อ บาดแผลแห่งอดีตกาล เรื่องราวในโตเกียวที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคาชิวะ เมื่อการบริหารถูกโอนไปยังบริษัทยักษ์ใหญ่และเกิดการขัดแย้งกันจนสุดท้ายโปรเจ็กต์ล่มพื้นที่ถูกทิ้งร้าง และได้กลายเป็นเขตปลอดกฎหมาย เหล่าผู้พิเศษที่มีพลังจากรอยสักรูปสัตว์ประหลาดรู้จักกันในนาม SCARD ใช้ชีวิตปกป้องเมืองและดิ้นรนมีชีวิตแสวงหาความยุติธรรมในดินแดนแห่งนั้น

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 1

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 2

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 3

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 4

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 5

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 6

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 7

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 8

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 9

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 10

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 11

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 12

Project Scard Praeter no Kizu บาดแผลแห่งอดีตกาล ตอนที่ 13